NaslovnaIstorijaANGLO-AMERIČKA POMOĆ JVuO

ANGLO-AMERIČKA POMOĆ JVuO

U ovom kraćem osvrtu nećemo se baviti ideološkim i istorijskim pitanjima. Cilj ovog teksta je da objektivno, na osnovu dostupnih podataka, prikaže vojno-tehničko stanje i opremljenost JVuO. Dužni smo da naglasimo da su sve ove brojke, bez obzira na njihovu taksativnost, aproksimativne i ne bi trebalo da budu predmet zabune ili sporenja. Podaci su preuzeti iz referentnih naučnih radova.

ŠARENILO NAORUŽANJA
ŠARENILO NAORUŽANJA

Posao istraživača u ovom slučaju nije lak: logistički napori bili su otežani samim ratnim  zbivanjima i različitim metodama evidencije. Fabrički i magacinski podaci razlikovali su se od izvršnih brojki onoga što je prispevalo na teren. Nekada je bilo nemoguće uporediti polazno i prispelo stanje usled gubitaka u transportu.

Mensfildov izveštaj

Prvi dokument koji opširno, približno tačno oslikava opremljenost, naoružanje i druge parametre jedinica JVuO je Mensfildov izveštaj  od prvog marta 1944. godine. Sačinio ga je Valter Roj Mensvild (Walter Roe Mansfield). On je bio prvi američki oficir u štabu Draže Mihajlovića gde se nalazio od 18.VIII 1943. do 15. II 1944. godine. Navodimo najvažnija zapažanja iz obimnog referata. U najkraćem, on izveštava komandu:

”Na inspekcijskom putovanju lično sam nadgledao snage od oko 4.000 naoružanih i 10.000 nenaoružanih četnika…Mihajlović tvrdi da ima 57.440 ljudi pod oružjem, ali da bi mogao da mobiliše još 400.000 kada bi imao oružje.Oslanjajući se na brojno stanje koje sam proverio, procenjujem da ima oko 35.000 naoružanih ljudi. Bolju procenu ću svakako dati kad se potpukovnik Sajc vrati sa svojim podacima, to jest kad budemo bili u situaciji da uporedimo naše brojke s njegovima. Najveći deo oružja je u jadnom stanju…Moja procena je da svaki vojnik ima od 25-40 metaka puščane municije, i 150-200 metaka za mašinsku pušku. Svaki drugi vojnik nosi ručnu bombu. Mihajlović tvrdi da ima 90.739 pušaka, 321 teški mitraljez, 1.149 lakih mitraljeza, 65 minobacača i 294 automatska pištolja. Neke od ovih brojki su u apsolutnom neskladu sa onim sa onim što smo ustanovili na našem inspekcijskom putovanju…Vojska poseduje jadan komunikacijski sistem uz pomoć slabih aparata uglavnom domaće radinosti…Trenutno, Mihajlovićeve trupe nose sve vrste raspara, uključujući seljačku nošnju, italijanske, nemačke, bugarske i britanske uniforme. Najveći broj njih nosi domaće opanke…Mihajlovićevoj vojsci tragično nedostaju medicinski oficiri i oprema.

Anglo-američka pomoć

Shodno tadašnjoj politici i dogovorima, pri štabu JVuO bile su američka i britanska vojna misija. Njihov zadatak bio je složen: proveravati na terenu borbenu sposobnost i aktivnost jedinica, baviti se obaveštajnim radom, koordinirati slanje pomoći.

TEST ZA LJUBITELJE I POZNAVAOCE ORUŽJA
TEST ZA LJUBITELJE I POZNAVAOCE ORUŽJA

U američkoj misiji su u različitim periodima bili: potpukovnik Albert Sajc (Albert Blazier Seitz), američki obaveštajac u Kancelariji za strateške poslove (Office of Strategic Services, OSS) koji se u Jugoslaviju u reonu planine Čemerno spustio 23. IX 1943. godine zajedno s britanskim brigadirom Čarlsom Armstrongom (Charles Douglas Armstrong). Njega je zatekao i nasledio spomenuti Valter Mejnsfild, tada kapetan. Šef misije u periodu od 26.VIII do 1. XI 1943. bio je pukovnik Robert H. Mekdauel (Robert H. McDowell). U misiji su bili: kapetan Džorž Musulin (George Musulin) koji je triput bio na terenu kao operativni organizator operacije ”Vazdušni most”, inače posleratni profesionalni igrač fudbala, i kapetan Nik (Nikola) Lalić, profesionalni košarkaš, srpskog porekla, takođe pripadnik OSS i kasnije CIA.

Kroz britansku vojnu misiju pri JVuO su prošli:

 • Dven Tajler ”Bil” Hadson (Duane Tyrell Hudson), pukovnik obveštajac, koji je predvodio prvu misiju Bulsaj (Bullseye) u septembru 1941. U njoj su bila i tri jugoslovenska člana: majori Mirko Lalatović i Zaharije Ostojić i telegrafista Veljko Dragićević.
 • Pukovnik Stenli Bejli (Stanley William Bailey), šef misije od 25. XII 1942-27.IX 1943. Dugo je pre rata bio u Trepči i dobro je znao naš jezik.
 • Brigadir Čarls Armstrong (Charles Douglas Armstrong ), profesionalni vojnik u oba svetska rata, šef misije od 27. IX do 31. V 1944. godine.
 • Potpukovnik Džasper Rutem (Jasper Rootham), oficir za vezu kod pukovnika Piletića u Istočnoj Srbiji od maja 1943. do maja 1944. godine. Bio je znalac više jezika, a na položaj je došao iz aparata britanske vlade.
Materijalno-tehnička pomoć

Pomoć se najpre sastojala od slanja  italijanskog oružja i opreme, zaplenjene u Severnoj Africi. Takvo oružje već se ovde koristilo, a municije se moglo naći u velikim količinama. Ono saveznicima nije bilo potrebno, pa su se lako saglasili na konferencijama da ga pošalji JVuO.

POZIRANA FOTOGRAFIJA S RAZLIČITIM NAORUŽANJEM
POZIRANA FOTOGRAFIJA S RAZLIČITIM NAORUŽANJEM

Brojni izvještaji koje su britanske vlasti podnele jugoslovenskoj izbjegličkoj vladi sadrže detaljne podatke o britanskoj materijalnoj i finansijskoj pomoći četnicima. Prve pošiljke spuštene su Mihailoviću 9. novembra 1941. Sledile su neke isporuke materijala podmornicom u januaru 1942. i četiri isporuke vazdušnim putem u aprilu 1942. i opet između juna i oktobra 1942, te isporuke avionima u decembru 1942. i u februaru, martu i aprilu 1943. Napokon, postoji izvještaj o pošiljkama između maja i oktobra 1943.

Napomena: leksika je primenjena prema izveštajima i zapisnicima  iz tog vremena, a greške kod obeležavanja nekih oružja nisu ispravljane.  

Dinamika po mesecima i godinama:

Novembar 1941.

 • 30 mitraljeza.
 • 20 automata.
 • 90 automatskih pištolja.
 • 1.000 zavoja za prvu pomoć.
 • 10.000 dinara u zlatu.
 • 50 minobacača sa 100 mina po cevi.
 • 100.000 ručnih bombi.
 • 40 italijanskih revolvera s municijom.
 • 100 italijanskih mitraljeza sa 500.000 metaka.
 • 100 mitraljeza ”Švarcloze” sa 5.000 metaka po cevi.
 • 300 mašinki ”Tompson” sa šesto metaka po cevi, tona i po sanitetskog materijala

Decembar 1941.

 • 20 ručnih mitraljeza (Tomi Guns) i 10.000 metaka.
 • 60 ručnih bombi.
 • 4.556 dolara.
 • 18.100 zlatnih funti.

Januar 1942.

 • 3 radio-aparata.
 • 4 baterije za iste aparate.
 • lična sprema koja obuhvata pištolje, municiju, električne ručne lampe, busole i durbine.
 • 1 dinamo s vazdušnim pogonom.
 • 1 ručni mitraljez tipa ”Bereta” sa 1.000 metaka.
 • 4.755.000 italijanskih lira.
 • 19.750 zlatnih funti.

April 1942.

PROPAGANA FOTOGRAFIJA
PROPAGANA FOTOGRAFIJA
 • 1 radio-aparat.
 • 4 baterije za isti aparat.
 • 2 pištolja ”Mauzer”.
 • 1.000 metaka.
 • Lična sprema.
 • Skije.
 • 10 pištolja.
 • Ručne bombe nepoznate količine.
 • Durbini.
 • Busole.
 • 5.000 zlatnih funti.

Sredinom aprila 1942.

 • 4 radio-baterije.
 • 9 lakih mitraljeza tipa ”Bereta”.
 • 15 teških mitraljeza tipa ”Bereta”.
 • 10.500 metaka od 9 mm.
 • 9.400 metaka od 6,5 mm.
 • Jaka eksplozivna sredstva (trotil, magnetne mine i drugo).
 • 500 metaka koja probijaju oklop.
 • 288 granata tipa ”Mils”.
 • Sanitetska oprema.
 • 2.500 komada gaze.
 • 1.500 funti.
 • 50 tabli morfijuma.
 • 34 pulovera.
 • 48 šinjela.
 • 5.000 engleskih zlatnika.

Krajem aprila 1942.

 • 12 ručnih mitraljeza tipa ”Bereta”.
 • 9 devet mitraljeza tipa ”Švarcloze”.
 • 3.600 puščanih metaka.
 • 140 šinjela.
 • 3.000 engleskih zlatnika.
 • 7.500 papirnatih dolara.
 • 1 radio-aparat.
 • 2 baterije za isti.
 • 1 dinamo.
 • 3 talona petroleja.
 • 1 talon ulja.
 • Lična oprema (durbini, bombe i busole).
 • 2 ručna mitraljeza tipa ”Tomson”.
RETKA FOTOGRAFIJA DRAGOLJUBA MIHAILOVIĆA
RETKA FOTOGRAFIJA DRAGOLJUBA MIHAILOVIĆA

Оd juna do šestog oktobra 1942.

 • 99 mitraljeza.
 • 4 pt puške.
 • 5 minobacača.
 • 43 pištolja.
 • 680 mina za minobacače.
 • 190.000 puščanih metaka.
 • 264 ručne bombe tipa ”Mils”.
 • 1.730 pari cipela.
 • 120 đonova za cipele.
 • 700 vojničkih odela.
 • 700 ćebadi.
 • 4.500 funti.
 • 4.100 funti eksploziva.
 • 300 paklenih mašina.
 • 14 radio-stanica.
 • 25 baterija i šest generatora.
 • 2.500 zlatnih funti.
 • 32.000.000 italijanskih lira.
 • 8.500 američkih dolara.
 • 500 napoleandera.
 • 8.000 engleskih zlatnika (propalih u Jadranskom moru)

Кrajem oktobra 1942

 • 18 pištolja.
 • 6 mitraljeza tipa ”Tomigan”.
 • 2 puškomitraljeza.
 • 2 minobacača.
 • 16.350 puščanih metaka.
 • 420 funti eksploziva.
 • 460 pari odela.
 • Sanitetski materijal.
KOMANDANT DRUGOG KORPUSA KAPETAN RAKOVIĆ I ARMSTRONG
KOMANDANT DRUGOG KORPUSA KAPETAN RAKOVIĆ I ARMSTRONG

Decembar 1942.

 • 940 funti hrane.
 • 18 mitraljeza tipa ”Tomigan”.
 • 3 protivtenkovska topa.
 • 144 ručne bombe.
 • 16.000 metaka.
 • 120 funti eksploziva.
 • Odeća i obuća.

Februar 1943

 • 4 suve baterije za r. stanice.
 • Odeća i obuća u iznosu od 2.205 funti težine.
 • 20.000 dolara.
 • 1.050.000 italijanskih lira.
 • 1.000 puškomitraljeza različitih marki.

Мart 1943.

 • 24 mitraljeza marke ”Tomigan”.
 • 3 puškomitraljeza.
 • 15.800 puščanih metaka.
 • 96 ručnih bombi.
 • 60 pari čizama.
 • 30 pari odela.
 • 2 generatora.
 • Sanitetski materijal.
 • 3.000.000 italijanskih lira.

Аpril 1943.

 • 95 mitraljeza marke ”Tomigan”.
 • 13 puškomitraljeza različitih marki.
 • 192 ručne bombe.
 • 11 radio-stanica.
 • 12 suvih baterija.
 • 2 pt puške.
 • 81.000 puščanih metaka.
 • 100 funti eksploziva.
 • 62 konjičke kratke puške.
 • 1 minobacač.
 • Sanitetski materijal.
KRUŠEVAC, OKTOBAR 1944.
KRUŠEVAC, OKTOBAR 1944.

Оd prvog maja do oktobra 1943.  

 • 1.804 pušaka.
 • 239 pištolja.
 • 92 Pt puške.
 • 3 PT topa.
 • 16 mitraljeza marke ”Tomigan”.
 • 1.205 mitraljeza.
 • 34 minobacača.
 • 700 puškomitraljeza.
 • 45 nagaznih mina.
 • 1.661.000 puščanih metaka.
 • 5.770 zlatnih funti.
 • 2.015 napoleandera.
 • 7.946.000 italijanskih lira.
 • 1.600 američkih dolara.
 • 16.027.000 bugarskih leva.
 • 1.065.000 rumunskih leja.
 • 13.600.000 dinara, jugoslovenskih.

Vazdušnim putem je izgubljeno:

 • 1.290 zlatnih engleskih funti.
 • 500 napolenadera.
 • 70.900 lira.
 • 22.374 dolara.
 • 4.487.000 leva.
 • 51 lej.
 • 535.000 dinara.
KESEROVIC, PUKOVNIK RKKA PRONIN I PO RUČNIK ELSFORD KRAMER U KRUŠEVCU
KESEROVIC, PUKOVNIK RKKA PRONIN I PO RUČNIK ELSFORD KRAMER U KRUŠEVCU

Evo i pregleda ukupne anglo-američke pomoći. U zagradama su britanske količine.

Pešadijsko naoružanje:

 • 1.743 puškomitraljeza različitih maraka (217)
 • 820 mitraljeza različitih maraka (656)
 • 1872 pušaka različitih maraka (1.866)
 • 492 pištolja običnih i automatskih različitih maraka (307) 
 • 104 PT puške.

Ukupno oružja:  4.962 uračunavajući i one komade koji su propali prilikom bacanja tovara, slomili se ili bili neupotrebljivi.

Ubojna sredstva i teško naoružanje:

 • 100.756 bombi različitih marki (8.728).
 • 94 bacača (43).
 • 6 protivtenkovskih topova.
 • 780 mina za minobacače.
 • 45 nagaznih mina.

Ukupno primeraka svih vrsta: 106.643.

Municija svih vrsta:

 • 500 probojnih.
 • 2.520.450 neprobojnih.

Ukupno: 2.520.950 (1.029.450)

Britanci su dostavili 2.358 kg eksploziva. JVuO je od Britanaca putem vazdušnih pošiljki dobila 23 tone veoma različite, i često neupotrebljive opreme.

Prekid odnosa

Do prekida slanja pomoći i povlačenja misija došlo je iz vojno-političkih razloga kojima se, kako smo naveli na početku, nećemo baviti, već samo konstatovati. Redosled radnji i hronologija su tekli, onako kako se razrešavala vojno-politička situacija na frontovima.

 • Obe misije su u maju povučene s terena uz prestanak službene podrške JuvO.
 • Trinaestog aprila 1944. godine Čerčil je informisao kralja Petra da će, ukoliko ne ukloni Dražu Mihajlovića iz vlade, Velika Britanija početi da tretira kralja i izbegličku vladu kao saradnike sila Osovine!
 • Prvog juna Šubašić sastavlja vladu u kojoj se ne nalazi Draža Mihajlović.
 • Manje od dva meseca kasnije, 28 augusta 1944 godine, kraljevim dekretom ukinuta je “vrhovna komanda” i funkcija nacelnika staba vrhovne komande.
 • Dan kasnije, 29. avgusta, kralj Petar donosi ukaz O.Br. 881 kojim se general Dragoljub Mihailović razrešava dužnosti načelnika Štaba Vrhovne komande u okupiranoj Jugoslaviji i stavlja na raspolaganje ministru vojske, mornarice i vazduhoplovstva.
 • Konačno 12. septembra, u obraćanju preko Radio-Londona, kralj je javno pozvao sve borce da pristupe NOV Jugoslavije, a one koji to odbiju osudio je kao izdajnike koji “zloupotrebljavaju ime kralja i autoritet krune” radi pravdanja saradnje sa neprijateljem.

Tako je formalno-pravno okončana zvanična saradnja i dotur pomoći Anglo-amerikanaca JvuO. 

Korišćena arhivska građa:

 1. Vojni arhiv Beograd: -Fond NOVJ-Fond Nedićeve vlade-Fond četničkih jedinica
 2. Arhiv Jugoslavije Beograd: -Fond vlada Kraljevine Jugoslavije u Londonu
 3. Građa iz Nacionalnog arhiva Velike Britanije: -Predsedništvo vlade (Cabinet) i Ratni kabinet (War Cabinet)-Kancelarija predsednika vlade (Prime minister’s Office – PREM)-Ministarstvo vazduhoplovstva (Air Ministry – AIR)-Ratni kabine (War Office – WO)-Fond šifrantske škole (Cypfer School – HW). 
 4. Publikovana građa: -Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1941-1945, priredili Komnen Pijevac i Dušan Jončić, Javno preduzeće „Službeni list SCG“ i Arhiv Srbije i Crne Gore, Beograd, 2004. -Dr Predrag Đ. Bajić: ’’ Saveznička vojna pomoć NOP-u 1943-1945. godine’’ – doktorska disertacija

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave