NaslovnaIstorija''Matični broj'' vojnika - VES

”Matični broj” vojnika – VES

Jedno od pitanja koje se najpre čuje u razgovoru ”stare vojske” je – ”koji si VES?”. To je oduvek zvučalo nekako tajanstveno i strogo, a ustvari – ništa posebno. Vojnoevidenciona specijalnost ili VES je osnovna stručnost potrebna vojnom licu (vojniku ili starešini) za obavljanje određenih dužnosti u vidu, rodu ili službi oružanih snaga, a služi kao početni osnov za evidenciju formacijskih potreba i stečenog stanja ličnog sastava oružanih snaga. Tako kaže definicija. Pri tom običan vojnik i ne zna da postoji formacijska specijalnost (grupa srodnih mesta za koje je potrebna ista ili približno ista vojnostručna sprema) i lična specijalnost, ona koja se odnosi na određene dužnosti. Kako se u JNA stizalo do VESA i kako se on formirao? Pretpostavimo da je nomenklatura VES u Vojsci Srbije  službena tajna, a da je u odnosu na praksu JNA zadržana i prilagođena metodologija, stoga se nećemo time baviti. Pri tom imamo u vidu da kod nas nije obavezno služenje vojnog roka kao i da za nekim specijalnostima nema više potrebe, što je posebna tema.  

Najpre bi se vojni obveznik uvodio u vojnu evidenciju u uzrastu starijeg maloletnika (16 do 17 godina), kako bi ovlašćene službe imale uvid u pristizanje godišta i pravovremenu pripremu za regrutaciju. Regrutacija (poziv i izlazak pred komisiju) obavljao se od tri do šest meseci pre upućivanja, na osnovu formacijskih potreba u tom vremenskom periodu za celu državnu teritoriju. Na regrutаciji se upisivao samo rod vojske u rubrici ”Rešenje o oceni sposobnosti za vojnu službu i određivanju roda – službe”. VES se upisivao u Vojnom odseku pred polazak u vojsku, a u vojnu knjižicu je zapisivan po završetku obuke u rubrici pod naslovom ”Osposobljen”. U samoj jedinici, u zavisnosti od pokazanih rezultata ili potreba, komandant je mogao da promeni, odnosno preusmeri nečiji VES (npr. slanjem na kurs za komandire odeljenja ili neku drugu specijalnost). Da bi se odredio rod, služba i vojnoevidenciona specijalnost, tadašnje Pravilo podrazumevalo je nekoliko stranica uslova, pa ćemo se baviti samo onim, najvažnijim. Načelno,  VES se određivao  na osnovu sledećih parametara:

 • Plan regrutovanja.
 • Ocena sposobnosti za vojnu službu.
 • Psihofizički status (stanje organa, organskih sistema funkcija).
 • Školska sprema stečena u građanstvu.
 • Zanimanje.
 • Znanje i veštine, kao i sportske aktivnosti značajne za Vojsku.
 • Izjava regruta u kom rodu ili službi želi da služi vojni rok.
 • Uputstvo za regrutovanje i popunu Vojske.

Prilikom regrutovanja su se najpre raspoređivali regruti sa prioritetnim uslovima (u zavisnosti od preseka potrebe), a ukoliko takvih nema – regruti sa minimalnim uslovima (od maksimalnog ka minimalnom).  Zavisno od značaja, osetljivosti, dužnosti ili zadataka, određene jedinice i vojnoevidencione specijalnosti su se razvrstavale u dve kategorije:

Prva kategorija:

 • Specijalne jedinice.
 • Jedinice vojne policije.
 • Diverzantske jedinice.
 • Počasne jedinice.
 • Jedinice određene aktom Generalštaba.
 • Kandidati za slušaoce škola za rezervne oficire.
 • Dispečerska vojnoevidenciona specijalnost (13804 i 13807).
 • Računarsko-radarska vojnoevidenciona specijalnost (13805 i 13806).
 • Radio-teleprintersko-šifrerska vojnoevidenciona specijalnost (11809).
 • Teleprintersko-šifrerska vojnoevidenciona specijalnost (11810).
 • Radio-prisluškivačka vojnoevidenciona specijalnost (12201 i 12202).
 • Radio-goniometrijska vojnoevidenciona specijalnost (12011 i 12012).
 • Radio-relejno-prisluškivačka vojnoevidenciona specijalnost (12003, 12004 i 12005).
 • Radarsko-izviđačka vojnoevidenciona specijalnost (12021).


Druga kategorija:

 • Padobranske jedinice.
 • Granične jedinice (bez službi).
 • Jedinice veze Generalštaba.
 • Jedinice za elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva.
 • Dužnost komandira odeljenja.
 • Izviđačka vojnoevidenciona specijalnost (u svim rodovima).

Kako se formirao i čitao (dešifrovao)  VES?

Reč je o brojci od pet cifara. Prve dve označavale su vid i položaj, odnosno čin. Treća cifra je oznaka roda, a zadnje dve su vrsta ratnog rasporeda za koji se vojno lice osposobljava. 

Prva cifra: 

 1. Vojnik.
 2. Podoficir.
 3. Oficir.
 4. Vojni službenik.
 5. Pitomac ŠRO
 6. Građansko lice.
 7. Vojnik po ugovoru na vojničkoj dužnosti.
 8. Vojnik po ugovoru na starešinskoj dužnosti.

Po izlasku iz vojske vojni odsek na osnovu VES, a po potrebi formacije i teritorije za koju odogovara, vršio je raspored ljudstva prema planovima razvoja i popune. Pored osnovnog VES, vojnici bi trebalo da imaju i dopunsku specijalnost u okviru roda. 

U JNA  šifarnik VES bio je sledeći:


Pešadija
11101, 11103, 11106, 11104, 11105, 11107, 11109, 11102, 11122, 11123, 11124, 11108, 11117, 11118, 11119, 11120, 11121
Artiljerija
11201, 11204, 11205, 11223, 11217, 11218, 11220, 11238, 11241, 11211, 11213, 11207, 11208, 11209, 11210, 11222, 11212, 11214, 11215, 11216, 11221
Artiljerijsko-raketne jedinice PVO
11301, 11302, 11304, 11312, 11323, 11331, 11322, 11342, 11343, 11344, 11345, 11346, 11347, 11324, 11325, 11326, 11327, 11341, 11352, 11353, 11354, 11363, 11336, 11338, 11340, 11348, 11350, 11351, 11312, 11335, 11339, 11349, 11308, 11309, 11310, 11328, 11314, 11330
Oklopne i mehanizovane jedinice
11413, 11414, 11451, 11454, 11401, 11411, 11417, 11420, 11404, 11421, 11402, 11408, 11409, 11410, 11412, 11415, 11416, 11417, 11419, 11450, 11453, 11405, 11406, 11407, 11418, 11422, 11452, 11455, 11403
Vazdušno osmatranje i javljanje
13801, 13814, 13803, 13812, 13813, 13821, 13822, 13823, 13824, 13806, 13807
Inženjerija
11725, 11726, 11729, 11750, 11752, 11704, 11706, 11707, 11716, 11727, 11728, 11701, 11714, 11708, 11709, 11710, 11717, 11718, 11741, 11742, 11749, 11702, 11703, 11711, 11713, 11740
Veza
11801, 11802, 11807, 11808, 11809, 11810, 11812, 11815,
Atomsko-biološka kemijska obrana
11901, 11902, 11903, 11904
Sanitetska služba
12501, 12502, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12508, 12509, 12510, 12512, 12513
Veterinarska služba
12601, 12602, 12606 

Pomorstvo
11626, 11607, 11614, 11615, 11616, 11602, 11619, 11608, 11620, 11606, 11612, 11625, 11621, 11610, 11603, 11604, 11605, 11617, 11631, 11601, 11609, 11638.

Mornaričko-tehnička služba
12301, 12302, 12303

Kako to rade u najvećim armijama?

''bukvica'' jna
”BUKVICA” JNA

Oružane snage SAD imaju MOS code (Military occupational speciality – United States military occupation code,  ili military occupational specialty code – MOS code). To je kod od devet znakova za identifikaciju određenog posla. Vazduhoplovne snage (US Air Force) koriste sistem kodova specijalnosti vazduhoplovnih snaga (AFSC – Air Force Specialty Codes). Mornarica (US Navy) sistem mornaričkih činova i oznaka koristi zajedno sa sistemom za klasifikaciju (NEC – Navy Enlisted Classification). Sistem rangiranja takođe se koristi i u Obalskoj straži (US Coast Guard). Pošto pojedinac može da stekne više specijalizacija, specijalnost vojnog zanimanja (DMOS – Duty Military Occupational Speciality) koristi se za identifikaciju kao pokazatelj koja je njegova primarna radna funkcija u bilo kom trenutku. On mora proći i završiti uspešno svu potrebnu obuku za svoju kvalifikaciju vojnog zanimanja (MOSQ – military occupational specialty qualification). Ranije, tokom Drugog svetskog rata (od 1942. do zaključno 1946. godine), korišćen je četvorocifreni kod koji je, uglavnom, navodio građansku profesiju regruta. To je trebalo da pomogne u klasifikaciji vojnog zanimanja koji će mu biti dodeljeno. Na tu listu dodavan je dopunski spisak vojnih znanja i veština kako bi obučeni vojnik stigao na pravo mesto. Nije bilo fukncionalnog grupisanja što je tada otežavalo dekodiranje značenja bez priručnika. Američke oružane snage su poznate po birokratizovanosti, pa ni Lista MOS nije izuzetak. Može se preuzeti i pregledati, ako imate stpljenja da listate 1.684 stranice…   

prva od 1864 stranice mos koda
PRVA OD 1864 STRANICE MOS KODA

Ruske oružane snage za VES koriste abrevijaturu  ВУС – Военно-учётная специальность, odnosno ”Vojno-registraciona specijalnost”. Odnosi se na vojnu specijalnost vojnog lica i vojnog obveznika za njegov upis i dalje korišćenje u administrativno-organizacionim poslovima Oružanih snaga. Ta skraćenica odnosi se na vojnoevidencionu specijalnost aktivnog, rezervnog i penzionisanog vojnog lica, odnosno obeznika. Koristi se u OS Rusije, ali i u drugim specijalnim snagama i službama i formacijama (MČS, MVD). Sve specijalnosti su podeljeni u grupe, a sama oznaka u Rusiji i još nekim državama ZND je obično kombinacija šestocifrenog broja i slova (npr. 113269A). Prve tri cifre označavaju broj VUS , a sledeće tri su šifra dužnosti. Naprimer: 000 je bez dužnosti, 001 je aviomehaničar, 114 komandir voda, 194 komandir tenka, 569 kuvar, 672 snajper, itd.  Slovo označava posebne oznake vojne službe. 

A-kopnena vojska, obalski delovi Flote.

B-Specijalisti raketnog naoružanja.

D-vazdušno-desantne snage.

K-posade površinskih brodova.

M-morska pešadija.

P-policija (unutrašnja vojska).

R-pogranična služba.

S- ministarstvo za vanredne situacije.

T-Građevinske jedinice.

E-letački sastav.

F-specijalne jedinice.

H-izviđački brdskih jedinica.

Š-veze i informacije.

ruska ''bukvica''
RUSKA ”BUKVICA”

Da dotaknemo i taj nezvanični izraz ”bukvica”. Vojnička knjižica pripadnika OS SFRJ u koju se upisuje VES, mnogo poznatija je bila po nazivu ”bukvica”. U resavskoj školi interneta pojavljuje se na više mesta istovetan tekst ”očitati bukvicu”. Održati ”slovo” nekome, izgrditi. Da, to je izvedenica, direktan rusizam od reči ”bukva”, odnosno slovo (a slovo na ruskom je – reč). Međutim, ovde je reč o drugačijoj tradiciji i uticaju. Nemačka vojna isprava je poznata pod nazivom ”Soldatenbuch”, što bukvalno znači vojnička knjižica, deminutiv od ”buch” – knjiga. I ova reč je jedna od onih svedoka kako su se kod nas menjali uticaji, okupatori, saveznici, pa se ona priključila jezičkoj internacionali u kojoj se već nalaze ”rafal, karteč, baraž” (francuske), ”šinjel, stajanka, šapka, soška (ruske), ”kuršum, fišeklija” (turske), ”pancir, šlem, magacin” (nemačke), itd.  

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave