NaslovnaAnalitikaPsyOps Rusije i Ukrajine

PsyOps Rusije i Ukrajine

Naša sredstva informisanja, analitičari ali i političari danas često eksploatišu pojam Hibridnog rata, vezujući ga za niz događaja; navedimo samo primer lažnih dojava o podmetnutim bombama. Pri tome, mislimo da se pomalo zaboravlja intenzitet pravog psihološkg udara na našu zemlju tokom devedesetih godina XX veka. Podsetimo se samo da je tokom NATO agresije na Srbiju 1999, primenjivano više elemenata Psyops.

Italijanski vojnik 28. puka sa američkim vojnikom u PsyOps centru 1. bataljona

Primera radi, nad našom teritorijom su rasipani leci najrazličitijeg propagandnog sadržaja i poruka, poput onog sa slikama helikoptera Apač i aviona Tanderbolt na čijim nišanima je ”srpski” tenk i parola ”Ne čekaj me”! Ovu psihološku komponentu agresije sprovodili su jedan bataljon i dve američke Psyop čete iz sastava SFOR multinacionalnih divizija Sever i Jugozapad (Multi-National Division North i South-West) i novoformirana grupa  letećih radio-tv-stanica EC-130J Commando Solo.

Solos je raspolagao sa šest aviona Lockheed Martin C-130J Super Hercules  iz sastava 193 vinga za specijalne operacije Nacionalne gade Pensilvanije (193rd Special Operations Wing, a Pennsylvania Air National Guard). Herkulesi su svakodnevno, od 11 do 13 časova krstarili našim nebom emitujući propagandne radio i tv emisije i razbacujući ukupno 19 miliona letaka. Istovremeno, bombardovanjem RTS i rušenjem repetitora i Avalskog tornja, agresor je pokušao da blokira širenje naših informacija. Druge komponente usmerene protiv Srbije zahtevaju ozbiljnu studiju.

No, postavljamo pitanje koliko smo zaista naučili šta je pravi Hibridni rat, koliko smo naučili iz ličnih iskustava i koliko smo osposobili odbranu da reaguje na odgovarajući način.

Hibridni rat

Hibridni rat (Hybrid warfare) je teorija vojne strategije, koju je među prvima promovisao Frenk Hofman (Frank Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington, Virginia: Potomac Institute for Policy Studies, 2007). Prema Hofmanu, u strategijskom smislu se koristi kombinacija konvencionalnog rata sa nekonvencionalnim sredstvima poput delovanja paravojnih formacija, sprovođenja diplomatskih i ekonomskih mera, vođenja psiholoških operacija (Psygological Operations, Psyops) širenja propagande i lažnih vesti (Information warfare, IW), mešanja u izborne procese i sajber napada(Cyberwarfare).

Trenutna situacija u Ukrajini, sa snažnim uticajem na geopolitičku, ekonomsku i stratešku situaciju u svetu, najbolje govori o značaju Hibridnog rata. Tema je toliko složena da će mo u posebnim segmentima obraditi psihološko (Psygological Operations, Psyops) informaciono (Information warfare, IW) i sajber ratovanje(Cyberwarfare). Ovde želimo da prikažemo odnos snaga u smislu Hibridnog rata u Ukrajini.

Jedinice za psihološke operacije Rusije

Bivši Sovjetski Savez, ali i Ruska Federacija, dugo vremena nisu posvećivali dovoljno pažnje psihološkom ratovanju. Ovo se donekle može pripisati mentalitetu ali i ubeđenju da konvencionalno naoružanje pruža dovoljnu sigurnost i predstavlja garant pobede nad eventualnim neprijateljem. SSSR je prva iskustva o ovoj vrsti borbe mogao da stekne još tokom Drugog svetskog rata.

No, još više čudi da nisu analizirana iskustva ne samo Hladnog, nego i iz Korejskog, Vijetnamskog, pa i Čečenskih ratova. Moskva je prvi put opomenu ozbiljno shvatila tek  nakon Gruzijsko-osetijskih sukoba koji su se završili 2009 godine; postalo je jasno da je Rusija iz ove krize de fakto izašla kao vojni pobednik ali da je – izgubila medijski rat. Od tog trenutka započinje ubrzan i energičan rad na stvaranju snaga za Psihološke operacije (Подразделения психологических операций, ППсО) koje su obuhvatale i medijsko i sajber ratovanje.

Prvi dokument koji je sadržavao plan za modernizaciju jedinica i aktivnosti informatičke konfrontacije bio je ”Konceptualni pogledi na aktivnosti OS RF u informacionom prostoru” (Концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в информационном пространстве) sa kraja 2011. godine. U suštini, to je bio prvi neformalni plan vojne doktrine informacionih operacija. Dokumentom su kao prioriteti navedeni konzistentno osvetljavanje i praćenje vojnih sukoba i precizirani su zadaci interakcije između oružanih snaga, medija i javnosti. Između ostalog, konstatovano je već očigledno – da je potrebno prilagoditi metode i sredstva informacionog rada novim tehnološkim platformama i formatima, pre svega Internetu. Naime, Internet je predstavljao globalnu i prekograničnu, višekanalnu mrežu koja se nije mogla ućutkati ili isključiti (da li ?) a istovremeno je omogućavala širenje informacija u realnom vremenu izvan područja sukoba, širom sveta.

Amblem ruskih PPsO
Amblem ruskih PPsO

Moskva je relativno brzo organizovala PSO (PsyOp) jedinice koje su činile Štab, zadužen za organizovanje efikasne upotrebe ogranaka PsyOp u cilju realizacije zadataka; uredništvo i štamparija koji izrađuju lejaute (makete) štampanog propagandnog materijala i učestvuju u njihovoj finalizaciji i produkciji; Odeljenje distribucije štampanih i drugih promotivnih proizvoda, koje vrši distribuciju štampanog i drugog propagandnog materijala namenjenog ciljanoj publici; Odeljenje usmene propagande, zaduženo da uz pomoć opreme za pojačavanje zvuka (tipa zemaljskih stanica, ZS) vodi individualne razgovore sa lokalnim stanovništvom, radi sa zatvorenicima i sl.; Odeljenje za propagandu putem radio i tv-kanala obezbeđuje radio i tv-emitovanje uz pomoć hardverskih resursa na okupiranoj teritoriji ili na mobilnim stanicama i, Odeljenje za rad u Internet prostoru, u suštini, pridružena jedinica koja obavlja poslove izviđanja, blokiranja ili promene informacija na mrežama, neovlašćenog proboja u uređaje priključene na Internet i dr.

Glavnoj upravi Generalštaba OS RF, preko Uprave 12-bis (informacioni rat), potčinjene su strukturne  jedinice u Centru za operativnu koordinaciju organa vojnog komandovanja, kojima su, u drugoj liniji, podređeni Centri specijalne službe za različite obaveštajne grane. Dalje, 72. centru specijalnih službi (izvođenje psiholoških operacija i operacija u sajber prostoru) podređena su odeljenja za informatičku konfrontaciju i kamuflažu štabova četiri vojne oblasti. U sedištu vojnih okruga postoje centri ino-vojnih informacija i komunikacija koji proučavaju tuđe oružane snage. Na taktičkom nivou, u vojnim okruzima deluju odvojeni odredi za psihološke operacije (PSO, PsyOp), koji su potčinjeni odeljenjima za informatičko ratovanje i maskiranje štabova vojnih okruga. Takođe na taktičkom nivou, postoje PsyOp odredi kao deo zasebnih jurišnih brigada specijalne namene.

Pripadnici ruskih SSO u Ukrajini
Pripadnici ruskih SSO u Ukrajini

Struktura PSO (PsyOp, psihološke operacije) Oružanih snaga Ruske Federacije: Glavna (dvanaesta) uprava Generalštaba OS RF (vojna jedinica 45807) i Centar za operativnu koordinaciju organa vojnog komandovanja i upravljanja ”Toranj”- Башня (vojna jedinica 74455), Moskva.

Centre posebnih službi (prema oblastima delatnosti i specijalizaciji) čine:

Pripadnik ruskih SSO u Palmiri
Pripadnik ruskih SSO u Palmiri
  • 85. (Glavni) centar specijalne službe (vojna jedinica 26165), Moskva – pretpostavlja se da je specijalizovana za kriptografiju, kreiranje algoritama i dešifrovanje;
  • 107. centar specijalnih službi (vojna jedinica 61886), specijalizovana za komandovanje delovima za prenos i prijem radio-centara i radio-čvorišta;
  • 99. centar za specijalne službe (vojna jedinica 51428 u Zagorjanskom, Moskovska oblast. Uža specijalnost je komandovanje odvojenim tačkama radio-izviđanja svemirskim objektima;
  • 136. centar specijalnih službi (vojna jedinica 61535), Moskva. Uža specijalnost je komandovanje borbenim jedinicama za specijalne operacije;
  • 161. centar za obuku i pripremu specijalista (vojna jedinica 29155), Senjež, Moskovski region;
  • 72. centar specijalnih službi (vojna jedinica 54777). Uža specijalnost: izvođenje psiholoških operacija i operacija u sajber prostoru i,
  • 64. centar specijalnih službi (vojna jedinica 45055), Moskva. Uža specijalnost: Centar za strane vojne informacije i komunikacije.

Osim ovih vitalnih formacija, u Južnom, Zapadnom, Centralnom i Istočnom vojnom okrugu takođe su stacionirana odeljenja, uprave, centri i odredi PsO.  Zbog trenutne situacije na terenu, vredi pobrojati jedinice Južnog okruga. To su Odeljenje informacionog ratovanja i kamuflaže štaba okruga, Centar upravljanja i informacionog ratovanja, Centar za strano vojno informisanje i komunikaciju u Rostovu na Donu, Odred 2140 PsO (vojna jedinica 03128) u Rostovu na Donu, PsO odred 100. zasebne izviđačke brigade (vojna jedinica 23511) u Mozdoku, 1. odred PsO 22. zasebne brigade specijalnih snaga, Stepnoj, Rostovska oblast i Odred PsO 127. izviđačke brigade 22. armijskog korpusa Crnomorske flote u Sevastopolju.

Osnovne forme informacinog ratovanja su informaciono-obaveštajni rad (разведка) – pretraživanje, prikupljanje, obrada i analiza informacija o informacionim rizicima i pretnjama; planiranje informacionih aktivnosti na taktičkom (lokalni, globalni), operativnom (uticaj na susedne države) i strateškom (državame koje utiču na razvoj geopolitike) nivou; sprovođenje mera informativnog karaktera (informacione operacije, akcije, dejstva) u cilju realizacije zadataka unutrašnje i spoljne politike države i, vrednovanje efektivnosti informacionih aktivnosti.

Osnovni zadaci odeljenja PsO (PsyOp) VS RF su: sporovđenje prisholoških operacija, propagande i informacionih diverzija. Pri tome, objekti informacionog uticaja supublika sukobljene strane – (u cilju formiraja tačke gledišta sa koje se podržava pravednost odluka RF i planovi  njenog rukovodstva);domaća publika i publika država koje podržavaju RF (u silju demonstracije poverenja u postupke ruskog rukovodstva i formiranja mišljenja među stanovništvom u prilog odlukama Kremlja) ieksterna publika (za stvaranje informativnih uslova za pozitivnu percepciju ruske politike). No, ruske snage su se u Ukrajini sudarile sa svim elementima Psyop ne samo Kijeva već i kompletne NATO organizacije sa SAD na čelu. Šta vise, sukobili su se sa novim poljem strateških psiholoških operacija – tzv. ”Bitkom narativa” (Battle of the Narratives). Bitka naracije podrazumeva borbu u kognitivnoj dimenziji informacionog okruženja, baš kao što tradicionalno ratovanje podrazumeva borbu u fizičkom okruženju (vazduh, kopno, more, svemir,  sajber prostor). Osnovni cilj ”Bitke narativa” je da se utvrde pozitivni razlozi i potencijalni ishod sukoba i fizičko okruženje oblikuje tako da se oružana borba vodi u povoljnim uslovima. Po svemu Sudeći, Rusi još uvek nisu uspeli da pronađu adekvatne odgovore, pogotovo što su blokirani ne samo na zapadnom medijskom prostoru nego i  na skoro svim ”novim tehnološkim platformama i formatima”, što njihova prvobitna doktrina nije predvidela.

Snage za specijalne operacije Ukrajine 

 Snage za specijalne operacijeUkrajine (Сили спеціальних операцій Збройних сил України, SSO) su posebna grana oružanih snaga, koja uključuje specijalne snage i jedinice za informaciono-psihološke operacije.

Amblem ukrajinskih SSO
Amblem ukrajinskih SSO

Ukrajina je Snage za specijalne operacije počela da izgrađuje 2007. godine. U to vreme je izdato ”Uputstvo” ministra odbrane Ukrajine Anatolija Gricenka (Анатолій Степанович Гриценко) o formiranju ”Kancelarije snaga za specijalne operacije” kao strukturne jedinice Generalštaba OS. Na čelu ”Kancelarije” postavljen je Jurij Servetnik (Юрій Серветник), kreator koncepta specijalnih operacija. ”Kancelarija” je u toj formi radila do 2012. godine. Rusko pripajanje Krima i sukob u Donbasu ubrzali su proces formiranja složenijih SSO, izdvojenih kao poseban vid OS. Prema načelniku Odeljenja za specijalne operacije, Sergeju Krivonosu (Сергій Григорович Кривонос),Generalštab je 20. aprila 2015. podržao predlog o stvaranju posebne strukture Snaga za specijalne operacije pri Ministarstvu odbrane. Plan o formiranju SSO unet je u ”Strateški odbrambeni bilten” za period 2016-2020. godine.

Ministar odbrane je 5. januara 2016. za komandanta Snaga za specijalne operacije imenovao general-majora Igora Lunjova (Ігор Васильович Луньов), bivšeg zamenika komandanta mobilnih vazdušno-desantnih snaga a Sergij Krivonos, dotadašnji načelnik Odeljenja za specijalne operacije, imenovan je za prvog zamenika komandanta.

Prvih 29 instruktora Centra za obuku SSO su 14. maja 2016. završili kvalifikacioni kurs u okviru programa Zajedničke multinacionalne grupe (SAD, Litvanija, Letonija, Estonija).

Vrhovna rada je 16. juna 2016. odobrila stvaranje snaga za specijalne operacije i mobilnih vazdušno-desantnih trupa. 

Snage za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine
Snage za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine

Ministar odbrane Ukrajine je 29. jula 2017. najavio povećanje finansiranja snaga za specijalne operacije, kao i sredstava za izgradnju centra za obuku. Simboli i uniforme SSO odobreni su naredbom Ministarstva odbrane br. 606 od 20. novembra 2017. godine

Predsednik Petro Porošenko je 3. marta 2018. godine odobrio ”Pravilnik o snagama za specijalne operacije”.

Ukrajinski pripadnici Psyops u Hohenfelsu 2020 Foto Fiona Bernd

Odred ukrajinskih snaga za specijalne operacije je 24. juna 2019, kao јedina jedinica van članstva u NATO, sertifikovana kao SOF (Special Operations Force) i time je ispunio uslove da se 2020. pridruži NATO snagama za brzo reagovanje u formatu Operativne grupe za specijalne operacije (Special Operation Task Group).

Istovremeno, formiran je i 140. centar snaga za specijalne operacije (140-й центр Сил спеціальних операцій ЗС України). Zanimljivo je da su na zahtev Republike Hrvatske u ocenjivanje jedinica hrvatskih specijalnih snaga bili su uključeni i ukrajinski oficiri SSO.

U junu 2019. prvi put je sproveden upis na ”Kvalifikacioni kurs informaciono-psiholoških operacija” (Кваліфікаційний курс інформаційних та психологічних операцій, ІпсО).

Dan SSO Ukrajine - 29 juli 2021
Dan SSO Ukrajine – 29 juli 2021

Prema ukrajinskom zakonu, vojnoobaveštajne jedinice ”Snaga za specijalne operacije” mogle su biti uključene u prikupljanje obaveštajnih podataka radi pripreme države za odbranu i pripremu i izvođenje specijalnih operacija. Specijalne operacije su definisane kao skup koordinisanih i međusobno povezanih dejstava jedinica SSO, bilo samostalno, bilo u sadejstvu sa drugim vojnim formacijama, organima za sprovođenje zakona i drugim komponentama odbrambenih snaga, usmerenih na postizanje strateških (operativnih) ciljeva.

Specijalne obaveštajne operacije(Спеціальна розвідка) su predstavljale skup mera i radnji u cilju pribavljanja i obrade i podataka korišćenjem određenih metoda, uključujući uspostavljanje poverljive saradnje sa pojedincima uz dobrovoljni pristanak, a u interesu pripreme i izvođenja (podrške) specijalnih borbenih dejstava. 

Tipični zadaci SSO uključujivali su psihološke operacije (Psy-Ops), pribavljanje obaveštajnih podataka duž linije fronta, saradnju sa civilno upravom (uključujući stanovništvo), stvaranje agenturne mreže, obuku inostranih vojnih formacija, snaga bezbednosti i javnog poretka, hvatanje i sprovođenje zarobljenika i oslobađanje talaca, medicinsku negu, vrbovanje ili eliminaciju lica koja predstavljaju pretnju državi (uključujući i teritorije drugih država), pripremu za državne udare i rušenje režima, identifikaciju i odabir ciljeva za uništenje i antiterorističke operacije.

Pripadnici ukrajinskih SSO polazu zakletvu
Pripadnici ukrajinskih SSO polazu zakletvu

Prema dostupnim javnim informacijama, SSO Ukrajine imaju sledeću strukturu:

Komanda snaga za specijalne operacije, Kijev (Київ): 99. posebni bataljon upravljanja i podrške (99-й окремий батальйон управління та забезпечення) i 142. centar za obuku, u Berdičevu (142-й навчальний центр, Бердичiв).

Delovi posebne namene: 3. posebni puk specijalne namene, Kropivnicki (3-й окремий полк спеціального призначення, Кропивницький), 8. posebni puk specijalne namene, Hmeljnicki) (Хмельни́цький), 73. pomorski centar za specijalne operacije, Očakov (73-й морський центр спеціальних операцій, Очаків) i 140. centar za posebne namene, Hmeljnicki.

Jedinice za informaciono-psihološke i specijalne operacije: 16. centar za informacione i psihološke operacije, Guјvа (16. центр інформаційно-психологічних операцій, Гуйва), 72. centar za informaciono-psihološke operacije, Brovari (Бровари), 74. centar za informacije i psihološke operacije Lavov (Львів) i 83. centar za informacione i psihološke operacije (Odesa).

U sastav SSO uključena je i 35. mešovita avio-eskadrila (35-та змішана авіаційна ескадрилья).

Posebno je zanimljiv istorijat 72. centra za informaciono-psihološke operacije (72-й центр информацiйно-психологiчних операцiй, CIPSO) Vojno-pomorskih snaga Ukrajine (Військово-морські сили Збройних сил України, VMS-AFU). Naime, Centar je kao deo snaga za specijalne operacije, osnovan u Sevastopolju u oktobru 2003. godine. Veterani ukrajinske vojne obaveštajne službe, kapetan 1. ranga Volodimir Čepec (Чепець Володимир Іванович) i kapetan 1. ranga Ivan Šablinski (Шаблінський Іван Іванович), uložili su značajne napore da ga stvore. Za prvog komandanta jedinice postavljen je kapetan 1. ranga Sergej Lisenko (Лисенко Сергій Михайлович). Mornarički CIPSO je imao zadatak da identifikuje i spreči informativne i psihološke pretnje protiv mornarice i da pruži informacionu i analitičku podršku obaveštajnom štabu Mornarice. Tipična struktura CIPSO-a je uključivala: analitičko odeljenje, odeljenje za nadzor i posebne akcije sa grupom za informatičku podršku, odeljenje štampane propagande i departman za informacione i telekomunikacione tehnologije.

Suprotstavljajući se ruskom mapadu 2. marta 2014. godine, osoblje Centra je zajedno sa oficirima 191. odreda za obuku Ratne mornarice Ukrajine (191 навчального загонуВМС України), koristeći stanicu za prenos zvuka BTR-80 kao oklopno borbeno vozilo,  sprečilo zauzimanje vojnog kampa i skladišta naoružanja. Otpor je trajao skoro tri nedelje. Ruska komanda je vojnom centru postavila dva ultimatuma za predaju, a 22. marta uveče Rusi su bukom oklopnig automobila ”Tigar” i specijalnom opremom ugušili mobilne komunikacije Centra na teritoriji 191. odreda za obuku. Ukrajinski oficiri su se zabarikadirali unutar zgrade na spratu, očekujući napad. Nažalost, izdajnik, koji je 21. marta stao na stranu okupatora, obavestio je neprijatelja o slabostima odbrane i pokazao sve izlaze i ulaze u objekat. Jedinica je zarobljena 23. marta. Komandant jedinice, kapetan 2. ranga Vjačeslav Demjanenko (В’ячеслав Дем’яненко), zarobljen je od strane „zelenih ljudi“ (ukrajinski naziv za regularne vojnke RF) i zadržan u pritvoru više od deset dana. Pušten je iz zatočeništva 3. aprila 2014. Nakon zauzimanja Krima od strane OS RF, 14 zaposlenih u centru, uključujući oficire, ostali su tamo i verovatno su stupili u ruske oružane snage. Ostali borci su se povukli u Ukrajinu i centar je reorganizovan u gradu Brovari u Kijevskoj oblasti.

Ukrajinski pripadnici Psyops u Hohenfelsu 2020 Foto Fiona Bernd
Ukrajinski pripadnici Psyops u Hohenfelsu 2020 Foto Fiona Bernd

Ukrajinske Psyop snage su do 2022. razvijane i obučavane uz podršku NATO i SAD. Primera radi, pripadnici ukrajinskih snaga za psihološke operacije su od 31. januara 2020.  učestvovali u desetodnevnoj vežbi ”Zajednička odlučnost” (Combined Resolve XIII) u ”Zajedničkom multinacionalnom centru za obuku” u Hohenfelsu, Nemačka.

KOMENTARIŠI

Molimo unesite svoj kometar!
Ovde unesite svoje ime

Povezani članci

Najnovije objave